Aktywni mieszkańcy gminy Sicienko

Nasze działania po zakończeniu projektu!!

 

Pomimo zakończenia projektu nadal działamy!!

Projekt pn. Aktywni Mieszkańcy Gminy Sicienko nr um.UM_WR.433.1.165.2020( realizowany w okresie 01.04 2020 -23.12.2021) w ramach środków dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 09 Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT od dnia 1.01.2022 do 31.12.2024 realizuje formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości, a tym samym deklaruje gotowość instytucjonalną do realizacji usług opiekuńczych wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu.

W ramach projektu powstało 15 miejsc w Klubie Seniora w Teresinie oraz 10 miejsc w Klubie Seniora w Łukowcu.

 

Więcej informacji pod tel. 535 762 922

 

 

Zapraszamy na zajęcia!!

Subskrypcja newslettera